SO

FAST

טכנולוגיה לבקרת
הסעות תלמידים

 מערכת המאפשרת זיהוי באמצעות כרטיס תלמיד, כרטיס רב קו או אמצעי זיהוי דומים והצגת מיקום רכב ההסעות באפליקציה ייעודית ובשלט המידע המותקן בתחנת ההורדה. ברכב ההסעות מותקן קורא כרטיס תלמיד המבוסס על כרטיס קירבה/ רב קו וכדו', תלמיד העולה על רכב ההסעה מזדהה באמצעות המערכת, והמערכת מבצעת אימות מול נתוני הרישום – לוודא כי התלמיד רשאי לעלות להסעה, וזהו האוטובוס שבו הוא אמור לנסוע. להורים ניתנת אפליקציה המאפשרת להם לראות את מיקום הרכב, שהתלמיד אכן עלה עליו וחיזוי זמן ההגעה של האוטובוס ליעדו או לתחנת ההסעה.

SO

FAST

טכנולוגיה לבקרת
הסעות תלמידים

מערכת המאפשרת זיהוי באמצעות כרטיס תלמיד, כרטיס רב קו או אמצעי זיהוי דומים והצגת מיקום רכב ההסעות באפליקציה ייעודית ובשלט המידע המותקן בתחנת ההורדה.

ברכב ההסעות מותקן קורא כרטיס תלמיד המבוסס על כרטיס קירבה/ רב קו וכדו', תלמיד העולה על רכב ההסעה מזדהה באמצעות המערכת, והמערכת מבצעת אימות מול נתוני הרישום – לוודא כי התלמיד רשאי לעלות להסעה, וזהו האוטובוס שבו הוא אמור לנסוע.

להורים ניתנת אפליקציה המאפשרת להם לראות את מיקום הרכב, שהתלמיד אכן עלה עליו וחיזוי זמן ההגעה של האוטובוס ליעדו או לתחנת ההסעה.

בואו להתקדם איתנו!